WYKUP ABONAMENT!       Kliknij  >>tutaj<<  i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów!
|
Logowanie  /  Rejestracja »

Regulamin korzystania z Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”.

Jeśli w regulaminie występują podane niżej określenia i definicje to należy rozumieć je następująco:

 1. Właściciel serwisu”- wydawnictwo „Ambrozja” Barbara Ordyk, z siedzibą w Krakowie, ul. Łobzowska 55/10.

 2. Uzdrawiacz” - miesięcznik, wydawany przez wydawnictwo „Ambrozja” Barbara Ordyk, z siedzibą w Krakowie, ul. Łobzowska 55/10, pod nazwą „Uzdrawiacz”, oraz wszystkie jego specjalne, okazjonalne wydania.

 3. Poradnik Uzdrawiacza” - miesięcznik, wydawany przez wydawnictwo „Ambrozja” Barbara Ordyk, z siedzibą w Krakowie, ul. Łobzowska 55/10, pod nazwą „Poradnik Uzdrawiacza”, oraz wszystkie jego specjalne, okazjonalne wydania.

 4. Biblioteczka” - książka w formie poradnika zdrowotnego, wydawana przez wydawnictwo „Ambrozja” Barbara Ordyk, z siedzibą w Krakowie, ul. Łobzowska 55/10, pod nazwą „Biblioteczka Poradnika Uzdrawiacza”, oraz wszystkie jej specjalne, okazjonalne wydania.

 5. Kalendarz” - cykliczne wydawnictwo rocznikowe w formie kalendarza, wydawane przez wydawnictwo „Ambrozja” Barbara Ordyk, z siedzibą w Krakowie, ul. Łobzowska 55/10, pod nazwą „Poradnik Uzdrawiacza. Wydanie Specjalne. Kalendarz Medycyny Naturalnej”.

 6. Internetowy Serwis Wydawnictwa Ambrozja” - jest to odpowiednik tradycyjnego wydania publikacji wymienionych w punktach 2-5, jednakże mogą występować różnice pomiędzy wydaniem internetowym a tradycyjnym. Internetowy Serwis Wydawnictwa „Ambrozja” prowadzony jest pod adresem URL: www.uzdrawiacz.com.pl oraz pod adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL.

 7. Katalog Artykułów” - baza tekstów, umieszczonych w Internetowym Serwisie Wydawnictwa „Ambrozja”.

 8. Użytkownik” - osoba, która korzysta z Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”, posiada konto użytkownika i może wykupić lub wykupiła dostęp do płatnych treści serwisu.

 9. Operator płatności internetowych” - DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Wielickiej 72, 30-552 Kraków, zapewniający możliwość dokonywania i otrzymywania wpłat przez Internet.

 10. Abonament” - wniesienie opłaty przez Użytkownika, dzięki której może on uzyskać dostęp do płatnych treści Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”.

I. Przepisy ogólne.

 1. Wydawnictwo „Ambrozja” udostępnia w ramach internetowego serwisu artykuły w obrębie swojej statutowej działalności oraz stara się dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców i dostarczać im wiadomości, zgodnie z założeniami wolnej prasy oraz środków przekazu społecznego.

 2. Właściciel serwisu udostępnia posiadane artykuły na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi ochrony dóbr osobistych, danych osobowych i praw własności intelektualnej oraz że jego działania, podejmowane w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu pozostaną zgodne z tymi przepisami.

 3. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie dostosowania się przez Użytkownika do przepisów regulaminu, oraz za szkody powstałe w wyniku ich nieznajomości.

 4. Rejestracja w Internetowym Serwisie Wydawnictwa „Ambrozja” lub korzystanie z usług serwisu, jest jednoznacznym zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 5. Rejestracja w Internetowym Serwisie Wydawnictwa „Ambrozja” jest bezpłatna, natomiast dostęp do treści artykułów wymaga wykupienia Abonamentu.

 6. Nieprzestrzeganie przez Użytkownika niniejszego regulaminu, spowoduje zablokowanie jego dostępu do Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”.

 7. Użytkownik jest upoważniony do przeglądania katalogu artykułów, udostępnionych poprzez Internetowy Serwis Wydawnictwa „Ambrozja”. Udzielenie dostępu do Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja” lub katalogu artykułów nie jest jednoznaczne z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim udostępnionych. Użytkownikowi wolno posługiwać się artykułami, dostępnymi w serwisie, tylko w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83).

 8. Wszystkie teksty, grafiki oraz zdjęcia opublikowane i zamieszczane na stronie Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”, stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83), do którego autorskie prawa majątkowe przysługują właścicielowi serwisu.

 9. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie artykułów bez zezwolenia właściciela serwisu. Wszelkie prawa zabronione.

 10. Zabrania się przede wszystkim kopiowania całych artykułów lub ich części z zamiarem udostępniania ich publicznie, poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach ustawy (Dz.U. nr 24, poz. 83).

 11. Użytkownik może bezpłatnie zrezygnować z korzystania z Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja” w dowolnym momencie, poprzez zamknięcie swojego konta użytkownika, postępując z godnie z informacjami dostępnymi na stronach serwisu.

 12. Wszystkie artykuły zamieszczone w Internetowym Serwisie Wydawnictwa Ambrozja mają charakter informacyjny. Rady zamieszczone w nich mogą być wykorzystywane wyłącznie pod nadzorem lekarza i nie zwalniają one od leczenia medycznego.

II. Zakup prawa dostępu do Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”.

 1. Uzyskanie przez Użytkownika prawa do korzystania z artykułów zawartych w Internetowym Serwisie Wydawnictwa „Ambrozja” jest płatne i następuje w chwili wpisania prawidłowego kodu dostępu w odpowiednim miejscu na stronie serwisu.

 2. Właściciel serwisu wyraża zgodę na stały dostęp przez Użytkownika do katalogu artykułów umieszczonego w ramach Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja” przez okres 1-, 30-, 90-, 180- lub 365-dni. w zależności od rodzaju wykupionego Abonamentu, liczone od chwili wpisania przez Użytkownika kodu na stronie Serwisu Internetowego.

 3. Za początek Abonamentu przyjmuje się moment prawidłowego wpisania kodu dostępu. Od tej chwili liczony jest czas trwania Abonamentu.

 4. Abonament 1 dniowy uprawnia do korzystania z Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja” przez okres 24 godzin.

 5. Abonament dłuższy niż 1 dniowy, uprawnia do korzystania z Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja” przez odpowiednią ilość dni.

 6. Do obliczania początku biegu terminu nie stosuje się przepisu art. 111 § 2.Kodeksu cywilnego.

III. Sposób uzyskiwania prawa dostępu do Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja” przez Użytkownika.

 1. Żeby uzyskać dostęp do Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja” Użytkownik zapoznaje się z regulaminem, akceptuje go, zakłada konto użytkownika, a następnie wykupuje dostęp do płatnych treści serwisu za pomocą wskazówek umieszczonych na stronach Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”.

 2. Żeby skorzystać z Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja” Użytkownik posługuje się loginem (swoim adresem e-mail) i hasłem dostępu, które wybrał w momencie zakładania konta użytkownika.

 3. Użytkownikowi nie wolno udostępniać loginu i hasła osobom trzecim. Użytkownik jest zobligowany powziąć odpowiednie środki, by osoby trzecie nie miały dostępu do loginu i hasła. Użytkownik odpowiada wobec właściciela serwisu za niezastosowanie się do powyższych założeń.

 4. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o korzystanie z Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja” z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

IV. Należność za dostęp do Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”.

 1. Dostęp do płatnych treści Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja” wymaga wykupienia przez Użytkownika Abonamentu.

 2. Cena i długość trwania Abonamentu jest opisana w aktualnym cenniku umieszczonym na stronach Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”.

 3. Abonament nie ulega zwrotowi, jeśli Użytkownik złamie zasady niniejszego regulaminu, w wyniku czego jego konto zostanie zablokowane.

 4. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w dowolnym momencie. Zmiana cennika nie ma wpływu na zawarte wcześniej umowy dostępu do Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”.

 5. Nowy cennik obowiązuje od momentu umieszczenia go przez właściciela serwisu na stronach Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”.

 6. Użytkownik może wykupić Abonament i uzyskać w ten sposób dostęp do płatnych treści Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja” za pomocą przelewu bankowego poprzez system DotPay.

V. Reklamacje.

 1. Właściciel serwisu zobowiązuje się podjąć wszelkie starania by serwis działał prawidłowo.

 2. W przypadku braku dostępu do wykupionych artykułów spowodowanego niewłaściwym działaniem serwisu, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji właściciela serwisu, który usunie błędy i przywróci prawidłowe działanie serwisu.

 3. Wszelkie uwagi na temat niewłaściwego działania oraz jakości dostępu do Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja” Użytkownik zobligowany jest zgłaszać właścicielowi serwisu drogą mailową na adres: redakcja@uzdrawiacz.com.pl, najpóźniej w trakcie 24 godzin od momentu wystąpienia niewłaściwego działania serwisu.

 4. Jeśli Użytkownik nie zgłosi w ciągu 24 godzin nieprawidłowości w działaniu Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”, spowoduje to utratę przez niego prawa do reklamacji.

 5. Użytkownik w mailu reklamacyjnym zobligowany jest wskazać szczegółowo rodzaj nieprawidłowości w realizacji dostępu do Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przynajmniej: numer, kwotę oraz numer transakcji.

 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez właściciela serwisu, lub upoważnionego do tego celu pracownika lub przedstawiciela.

 7. Każda reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie i w ramach konsultacji z Użytkownikiem. W przypadku gdy reklamacja jest zasadna właściciel serwisu odpowiada za straty Użytkownika maksymalnie do kwoty równej opłacie uiszczonej przez Użytkownika za wykupiony przez niego dostęp do Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”.

VI. Czasowe wyłączenie dostępu - przerwa techniczna.

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia dostępu do Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”. Przerwa taka ma na celu wprowadzenie zmian technicznych i naprawienie zaistniałych nieprawidłowości w działaniu serwisu. Właściciel serwisu zobowiązuje się by przerwy te ograniczyć do koniecznego minimum.

 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do następujących, niezależnych od siebie przerw w działaniu Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”:

a) jednej przerwy w tygodniu, w godzinach 1:00 do 3:00 (od pierwszej do trzeciej w nocy)

b) jednej przerwy w miesiącu, trwającej nie dłużej niż 6 godzin

c) jednej przerwy w roku, trwającej nie dłużej niż 12 godzin

 1. Jeżeli przerwa techniczna trwa nieprzerwanie dłużej niż 12 godzin, właściciel serwisu zobowiązuje się bezpłatnie i automatycznie przedłużyć wykupiony przez Użytkownika Abonament oraz jego dostęp do serwisu o czas trwania takiej przerwy technicznej.

VII. Odpowiedzialność Użytkownika.

 1. Jeśli Użytkownik złamie zasady niniejszego regulaminu, Właścicielowi serwisu przysługuje prawo usunięcia konta użytkownika oraz zablokowania jego dostępu do Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”.

 2. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez Użytkownika osobom trzecim, zwłaszcza za szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad niniejszego regulaminu. Wszelkie roszczenia osób trzecich wobec właściciela serwisu o naprawę szkody powstałej z powodu działania Użytkownika ponosi Użytkownik. Użytkownik jest także zobowiązany do zwrotu właścicielowi serwisu wszelkich ewentualnych kosztów wynikających z naprawienia szkody oraz wydatków z tytułu postępowania sądowego.

VIII. Wyłączenie odpowiedzialności właściciela serwisu.

 1. Wyłączenie odpowiedzialności właściciela serwisu za brak dostępu przez Użytkownika do Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja” następuje z powodu:

a) okoliczności, których nie sposób się ustrzec bez znacznych dodatkowych wydatków;

b) działania siły wyższej;

c) z przyczyn wynikających z działalności osób trzecich.

IX. Ochrona danych osobowych.

 1. Użytkownik w trakcie zakładania konta użytkownika i podczas wykupywania dostępu do elektronicznej wersji artykułów jest zobowiązany podać swoje dane osobowe.

 2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Użytkownika jest Barbara Ordyk Wydawnictwo Ambrozja, Łobzowska 55/10, 31-139 Kraków.

 3. Właściciel serwisu oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane, gromadzone i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Właściciel serwisu oświadcza, że dane osobowe Użytkownika są gromadzone i wykorzystywane jedynie do celów realizacji dostępu do Internetowego Serwisu Wydawnictwa Ambrozja, w tym do:
  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Internetowego Serwisu Wydawnictwa Ambrozja, w tym czytania internetowych wersji artykułów;
  • obsługi zgłoszeń, np. przez formularz kontaktowy;
  • kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
  • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności, wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • zapisywania danych w plikach cookies.

 5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie, informując Właściciela serwisu mailowo pod adresem: kontakt@uzdrawiacz.com.pl.

 6. Właściciel serwisu oświadcza, że dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane podmiotom trzecim oraz używane do innych celów bez jego zgody. Dane osobowe gromadzone będą jedynie do celów realizacji usługi dostępu do Internetowego Serwisu Wydawnictwa Ambrozja, w tym do usługi czytania artykułów w formie elektronicznej. Podmiotami zapewniającymi usługi płatnicze są Dotpay Sp. z o.o., Wielicka 72, 30-552 Kraków.

 7. Właściciel serwisu może przekazać dane osobowe Użytkownika organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 8. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym, Właściciel serwisu stosuje mechanizm CAPTCHA do badania, czy zachowania użytkowników strony internetowej nie noszą znamion zachowań robotów.

 9. Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawy podanych przez siebie danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się mailowo e-mail: kontakt@uzdrawiacz.com.pl lub listownie na adres pocztowy: Wydawnictwo Ambrozja, Łobzowska 55/10, 31-139 Kraków.

 10. Właściciel serwisu gwarantuje spełnienie wszystkich praw Użytkownika wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień tych Użytkownik może skorzystać, gdy:
  • zauważy, że jego dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • jego dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  • jego dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  • jego dane nie będą już potrzebne Właścicielowi serwisu, ale mogą być potrzebne Użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł;
  • jego dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 11. Właściciel serwisu przechowuje dane osobowe Użytkownika przez czas obowiązywania umowy zawartej między nimi, a także po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
  • rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 12. Właściciel serwisu zobowiązuje się nie przetwarzać automatycznie (w tym w formie profilowania) danych osobowych Użytkownika?

 13. Właściciel serwisu oświadcza, że dane osobowe nie będą dostępne dla większej liczby pracowników, niż jest to potrzebne, by Użytkownik otrzymał dostęp do Internetowego Serwisu Wydawnictwa Ambrozja.

 14. Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Właściciela serwisu do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

X. Zasady stosowania, przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies przez Użytkownika.

 1. Za pliki cookies rozumiemy dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowych Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”.

 2. Stosowane w ramach Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja” pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają jedynie zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika oraz mają na celu dostosowanie Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja” do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. W ramach Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja” wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:
  • pliki cookies sesyjne (session cookies), są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • pliki cookies stałe (persistent cookies), przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Stałe pliki cookies nie gromadzą i nie pobierają żadnych danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;

 4. Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ma także możliwość ograniczenia ich stosowania, a także całkowitego wyłączenia ich dostępu do swojego urządzenia. Wyłączenie plików cookies może spowodować ograniczenie działania funkcji Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”, które wymagają plików cookies do prawidłowego działania.

 5. Właściciel serwisu informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”.

 6. Zmian ustawień, o których mowa w pkt. 4 Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

XI. Przepisy końcowe.

 1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo zmiany przepisów regulaminu. Wszelkie modyfikacje treści regulaminu będą ogłaszane na stronach Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”.

 2. Niniejszy regulamin oraz wynikające z niego zobowiązania podlegają prawu polskiemu. Sądem właściwym jest Sąd właściwy terytorialnie dla strony pozywanej.

 3. Strony w pierwszej kolejności będą starały się rozwiązać spór polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony, przed skierowaniem sprawy do Sądu.

Strona www.uzdrawiacz.com.pl korzysta z plików cookies celem ułatwienia korzystania z serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności lub określ warunki przechowywania/dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies znajdziesz na stronie wszystkoociasteczkach.pl.